-Forside

-Om Klubben

-Flyplassregler

-Bli medlem

-Kontakt styret

-KartOppdatert
29.04.2021

© Phoenix RC ClubPiloter

Alle piloter må ha gyldig medlemskap i Phoenix RC Club. Medlemmer under 16 år må ha ansvarlig voksen (over 18 år) til stede. Gjesteflyging tillates for piloter med fullverdig medlemskap i annen klubb tilsluttet modellflyseksjonen i Norges luftsportforbund, eller tilsvarende utenlandsk organisasjon tilsluttet FAI (Fédération Aéronautique Internationale).

 
Flytider
Mandag - Lørdag: 10:00 - 22:00
Søndag og helligdager: 12:00 - 22:00
Flytidene gjelder også for elektrofly og droner.
Seilfly kan flys utenom dette.
 
Bruk av radio utstyr

Alt utstyr skal være godkjent og skal benyttes i samsvar med norske lover og forskrifter. Piloter plikter å gjøre seg kjent med disse lover og forskrifter, og dersom det benyttes eldre utstyr på 35 MHz skal det benyttes frekvensklype. Radioutstyr med «Spread Spektrum» teknologi (2,4 GHz) trenger ikke frekvensklype, men det er viktig at dronepiloter som flyr FPV snakker sammen slik at man avtaler hvem som bruker hvilke videofrekvenser for FPV.

 
Modeller

Piloter med modeller 0-7 kg skal være medlem av en klubb i NLF/Modellflyseksjonen, og det er ønskelig at alle medlemmer har tatt A-bevis uavhengig av type modell og modellstørrelse. Dette inkluderer også droner/multirotor og helikopter.
Krav om A-bevis for alle piloter som har modeller over 7 kg startvekt.
Krav om flygebevis B for å fly modeller over 30 kg og turbinmodeller.

 
Start av motorer

Det er forbudt å starte motoren inne i depotet. Motorer skal kun startes på anviste plasser, dette gjelder alle modeller inkludert elektromodeller. Modellen snus med propellen vekk fra depotet ved start.

 
Flyområde

Sikkerhetslinjen går langs med stripas nordlige kant. Det skal ikke foregå flyging på nordsiden av sikkerhetslinjen. Unngå å fly lenger enn enden av stripa mot vest (til høyre når man står å flyr), unntatt ved landingsinnlegg (pga. støy mot boligfeltet). Det er forbudt å fly mellom depot og pilot. Se bildene under for å lettere forstå hva som er flysoner.


flysoner

 
Flyging

Det skal ikke være fly, helikopter og droner i luften samtidig. Hovedregelen er at man holder seg til en modelltype i luften om gangen slik at fly flyr sammen med andre fly, droner sammen med andre droner og helikopter sammen med andre helikopter. Dersom det er fly i luften er det derfor forbudt å ta av med et helikopter eller drone og vice versa. Det skal maksimum være 3 fly i luften samtidig, maksimum 2 helikoptere eller maksimum 4 droner med mindre annet er uttrykkelig forhåndsavtalt av alle piloter. Dette gjelder ikke seilfly da de antas å fly i større høyde og i et annet mønster enn den øvrige trafikken.
Det skal ikke flys over stripa, unntatt ved avgang og landing, men low pass med lavt motorpådrag er tillatt hvis piloten ser at det er klart og tydelig roper «Low pass» før manøvren begynnes. Unngå å fly manøvrer med høye belastninger over stripa foran eller rett mot depotet.
Spesielt for helikopter: Plassen deles inn i to separate flyområder, dersom det flyes i begge områder samtidig skal man ikke krysse inn i motsatt flyområde. Skal du trene på avanserte manøvrer kan det med fordel foregå i andre enden av stripa mot øst.
Spesielt for fly: Fly ikke lenger enn enden av stripa mot boligfeltet, unntatt ved landingsinnlegg (pga. støy)

 
Droneflyving

For at droner og fixed wing/helikopter skal kunne utøve sine aktiviteter sammen, er det indikert et område for drone gates i starten av stripa. På dette området som begynner omtrent på en tenkt rett linje fra det hjørnet av plattingen som ligger nærmest depotet og vinkelrett over stripa, er det adgang til å sette opp gates og andre hindre som benyttes ved droneflyging. Maks høyde på disse er 3 meter.
Det er viktig at det ikke plasseres høyere hindre eller at et større område av stripa brukes da det vil gjøre det svært vanskelig for fixed wing piloter å ta av eller lande.
Dersom alle piloter som er til stede gjør en avtale om det, kan hele stripa til benyttes til gates etc. Men dersom en fixed wing pilot ønsker å benytte stripa skal alle gates og hindre enten fjernes eller flyttes til enden av stripa i indikert område på kartet.

 
Skoleflyving

Må foregå med en av klubbens NLF-godkjent instruktører eller en annen NLF-godkjent instruktør etter avtale med styret. Bruk av klubbens skoleutstyr skal være avtalt med styret.

 
Sanitærforhold

Det finnes en utedo bak containeren. Utedoen er låste med kodelås, og koden til låsen står på en plakat inne i brakka. Husk å låse utedoen etter deg da vi ikke ønsker at den skal benyttes av andre enn klubbens medlemmer og gjestepiloter. Det står toalettpapir og hånddesinfeksjon inne i utedoen.

 
Rutine ved uhell

Start førstehjelp, det er førstehjelpsutstyr i brakka. Tilkall ambulanse dersom nødvendig. Nødnummer 113, oppgi «Phoenix-rc» som sted da skal de ha beskrivelse av stedet. Politi varsles ved død eller alvorlig personskade, eller når det er mistanke om kriminelle handlinger.
Nødnummer 112
Alle uhell med personskade skal rapporteres til styret og til NLF:
http://nlf.no/skjema/rapportskjema-n-ruhell-uhell-og-ulykker-med-modellfly